Tin tức

Kỹ thuật thâm canh giống lúa Hương Thơm số 1

Đặc điểm:

– Ñoä thuaàn (% soá haït) 97,75

– Tyû leä naûy maàm(% soá haït) 85,00

– Thôøi gian xaûn xuaát: Vuï Xuaân, Vuï muøa

– Gioáng coù thôøi gian sinh tröôûng:

*  Vuï Xuaân 120 – 130  ngaøy.

*  Vuï muøa 105 – 110  ngaøy,

– Chieàu cao caây 95-100 cm, daïng caây goïn, choáng ñoå khaù, chòu thaâm canh, troã ngoïn, tyû leä   chaéc cao, maøu saéc traáu nhaït hôn gioáng Baéc Thôm soá 7.

tinhvan2014-05-29-162000PM

– Ruoäng luùa thôm ñeán khi gaët, khaû naêng choáng chòu saâu beänh khaù,haït nhoû thon, boâng daøi 22 – 25cm,troïng löôïng 1.000 haït 20gr, gaïo trong thôm ngon, naêng suaát 55 – 60 taï/ha, coù giaù trò trao ñoåi toát treân thò tröôøng.

kỹ thuật gieo cấy:

                +Vuï xuaân chính vuï gieo töø: 20 /1 – 5/2.

+Vuï muøa gieo töø 10 – 20/6.

Ñaát caáy chaân vaøn, vaøn truõng.

+Maät ñoä caáy:50 – 55 khoùm /m2 ( ứng vôùi 6kg gioáng cho 1000m2).

+ Saïlöông gioáng caàn cho 1000m12 – 13kg.

         Phân bón cho 1 sào (360m2)

Phaân chuoàng 300 –  400Kg, 6 – 8 Kg Ure, 15 – 20Kg Laân, 6 – 7 Kg Ka li

Phòng trừ sâu bệnh như các giống khác!

Chúc bà con những vụ mùa bội thu!

Copyright Ahngroup.vn . All rights reserve.