Chưa được phân loại

Kỹ thuật canh tác giống lúa nếp IR 352

Đặc điểm giống: là giống cấy được cả hai vụ chiêm và mùa
_ Độ thuần:(%số hạt) 99,75
_ Tỉ lệ nảy mầm:(%số hạt) 85,00
_ Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 100 – 120 ngày

lúa nếp IR 352

Vụ mùa 90 – 100 ngày
_Chiều cao cây từ 85 – 90 cm, đẻ nhánh khá. Thích ứng rộng trên các chân đất. Chống chịu sâu bệnh khá.
_ Chú ý bệnh bạc lá.
Kỹ thuật gieo trồng:
_ Vụ xuân cấy trong tháng 2(1 – 10/2)
_ Vụ mùa cấy trong tháng 7(1 – 5/7)
_ Mật độ 45 -50 khóm/m2, 2-3 dảnh/ khóm,
Phân Bón (cho 1000 m2): 1200kg phân chuồng+30 kg phân lân+20 kg Urea+6 kg kali
_ Bón lót 100% phân chuồng+100% phân lân+50% Urea.
_ Bón thúc số Urea còn lại.
_ Bón nuôi đòng bằng Kali.
Chú ý bệnh bạc lá; bọ trĩ; sâu cuốn lá sau khi cấy
Chúc bà con những vụ mùa bội thu!

Thiết kế bởi© Ahngroup Đối tác:  Dây da đồng hồ tissot